Viên Ngậm Sinh Lý XSAMURAI


Viên Ngậm Sinh Lý XSAMURAI

Viên Ngậm Sinh Lý XSAMURAI - Viên X Samurai dưới dạng viên ngậm tan từ từ trong lưỡi vô cùng hiệu quả.